Stwórzmy razem

nowy świat

ekonomii społecznej.

Razem działajmy na rzecz inwestowania

w "Gminnych Strefach Rozwoju".

Gminne Strefy Rozwoju

Inicjatywa
Decyzją członków Prezydium Społecznego Komitetu Organizacyjnego inicjatywy programowej "Gminne Strefy Rozwoju"  rozpoczęliśmy proces przygotowania do wydzielenia na administracyjnych obszarach gmin stref inwestowania pod wspólną w całym kraju nazwą: Gminne Strefy Rozwoju (GSR).

Przyszłe GSR-y to realne obszary lokowania inwestycji bezpośrednich z programu HOSSA. Utworzone zostaną strefy inwestowania zintegrowane funkcjonalnie i ekonomicznie.
Standardowa Gminna Strefa Rozwoju składać się będzie z kilku obszarów – stref.
1.  Strefa wypoczynku (teren zielony).
2.  Strefa zabudowy mieszkaniowej dla pracowników strefy.
3.  Strefa przemysłowa dla lokalizacji zakładów produkcyjnych. Już w pierwszych okresach funkcjonowania GSR inwestycje bezpośrednie-produkcja) wygenerują po minimum 1500 nowych dobrze płatnych miejsc pracy.
4.  Strefa lądowiska prywatnego (spółdzielczego) dla zapewnienia obsługi strefy przemysłowej oraz zadań związanych ze zdrowiem obywateli oraz bezpieczeństwem narodowym (obrony cywilnej kraju). 

1. Strefa wypoczynku (teren zielony) to teren – obszar o wymiarach minimum 2500 m długość, 300 m szerokość. Elementem stałym powinien być zbiornik wodny ciągnący się przez cała długość strefy zielonej. Przeznaczenie obszaru:
promocja aktywnego sportowo życia mieszkańców. Standardowo wypoczynek na co dzień oraz miejsce organizacji publicznych imprez kierowanych głównie do rodzin pracujących w zakładach pracy powstałych, funkcjonujących w GSR.

2. Strefa zabudowy mieszkaniowej dla pracowników firm zlokalizowanych w GSR. W zależności od rodzaju gminy wielkość tego obszaru będzie różna. Nie mniej jednak będzie musiała stanowić strefę realizacji budownictwa mieszkaniowego (jedno oraz wielorodzinnego niskiego) dla zapewnienia mieszkań pracownikom zakładów pracy lokalizowanych w GSR. Mieszkania oraz domki jednorodzinne realizowane w formie pod wynajem z prawem dochodzenia do własności. Właścicielem (przyszłym) może być jedynie podmiot gospodarczy - osoba prawna zatrudniająca pracownika tej firmy.
Dla gmin miejskich w okresie 5 lat powinno w tej części strefy powstać łącznie minimum 1000 nowych domków o powierzchni około 99 m2 (każdy) oraz mieszkań w zabudowie wielorodzinnej o powierzchni około 50 m2 (tylko kilkanaście takich lokali jako lokal przejściowy przez wprowadzeniem się do mieszkania właściwego) oraz mieszkań około 89 m2 (każde).
Do każdego mieszkania przypisane będą minimum dwa miejsca postojowe dla samochodów w parkingu podziemnym wybudowanym z zachowaniem wymogów opisanych w zakresie innych funkcji parkingów podziemnych (bez praktyk patodeweloperskich).

3. Strefa przemysłowa dla lokalizacji zakładów produkcyjnych pozwalająca wygenerować w pierwszym okresie wdrażania celów programu HOSSA minimum 1000 nowych dobrze płatnych miejsc pracy. Strefa jest pozytywną odpowiedzią – inicjatywą spółdzielczą na program rządu zakładający powrót przemysłu do gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich. Strefa przemysłowa  powinna mieć możliwość lokalizacji inwestycji przez okres minimum 10 lat od powstania pierwszych zakładów produkcyjnych. Zakłada się, że będzie to obszar minimum 500 ha. Zaplecze logiczne to obszar minimum 1000 ha. 

4. Strefa lądowiska prywatnego (spółdzielczego) dla zapewnienia obsługi strefy przemysłowej a także zadań publicznych związanych ze zdrowiem obywateli oraz bezpieczeństwem narodowym (obrony cywilnej kraju). W gminach miejskich lądowiska będą musiały zajmować obszar o wymiarach minimum:
 -  długości 2200 m.
  -  zaplecze jako strefą nalotu po minimum 500 m w każdą stronę od końca miejsca przeznaczonego na pas startowy,
  -  szerokość obszaru lądowiska – minimum 300 m. Na lądowisku będą miejsca do „zaparkowania” minimum:
  a)  5 śmigłowców oraz
  b)  5 gyrocoptery.
Lądowiska w gminach miejsko-wiejskich nie będą musiały być tak rozbudowane a ich wielkość będzie zależna jedynie od perspektywy lokalizacji odpowiedniej ilości zakładów produkcyjnych. Sam obszar strefy lądowiska będzie musiał posiadać rezerwy terenów według standardów dla gminy miejskiej.

Cele oraz sposoby uzyskania sukcesu ekonomicznego oraz społecznego lokalnych GSR są zgodne z założeniami ustawy o Polskiej Strefie Inwestycji oraz programu HOSSA. Cele industrializacyjne Biura sztabu SKOGSR z siedzibą w Warszawie GSR wpisują się w politykę przywrócenia przemysłu w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich. Wdrażany będzie także spółdzielczy program budownictwa mieszkaniowego. Budownictwo w formule pod wynajem z prawem dochodzenia do własności.
Dla uczestników projektu ABS oraz innych programów i projektów przypisanych SKOGSR utworzona i rozwijana GSR na terenie gminy będzie mogło być miejscem pracy, lokalizacji firm utworzonych z udziałem uczestnika edukacyjnych projektów SKOGSR.
Na teraz będzie miejscem nauki, rozwoju na wielu płaszczyznach.
Fundowanie na terenie GSR sieci spółdzielczych placówek naukowych S.O.W.A. stanie się wehikułem postępu, rozwoju europejskiej myśli technicznej wdrażanej do realnego wykorzystania.

Z perspektywy lokalnych władz samorządowych to szansa na osiągnięcie sukcesu poprzez pozyskanie inwestorów zainteresowanych lokalizacją zakładów produkcyjnych na obszarze lokalnej GSR. Lokalizacja inwestycji przemysłowych pozwoli  radykalnie zwiększyć wpływy do budżetu gminy.
W założeniach Organizatorów - członków SKOGSR strefy rozwoju będą społecznymi, spółdzielczymi umownie wydzielonymi obszarami obszaru gminy. W zakresie przyciągania inwestycji bezpośrednich GSR będą obszarami elastycznego organizacyjnie, prawnie oraz pozyskiwania rezerw kadrowych.

Cele i zadania

Celem inicjatywy programowej (przedsięwzięcia) jest pozyskiwanie inwestorów zainteresowanych lokowaniem nowoczesnych technologii wytwarzania towarów. Wytwarzane będą towary użytku konsumenckiego oraz na potrzeby przemysłu.
Preferowani będą inwestorzy wnoszących technologią produkcji maszyn i urządzeń do wytwarzania innych maszyn.
powinno nastąpić dostateczne nasycenie dostawcami linii technologicznych, przemysłowych. Nastąpi rozwój gospodarczy
i społeczny gmin objętych inwestycjami bezpośrednimi programu "HOSSA".

Nadrzędną misją idei tworzenia lokalnych GSR jest systemowe zapewnienie warunków promocji przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego poprzez inwestycję w kapitał ludzki oraz infrastrukturę na terenach gmin. Idea, która stanowi nasz kluczowy priorytet, to budowanie ogólnego dobrobytu Polski poprzez szeroko rozumianą pracę u podstaw na terenach gmin. Z kolei dla przedsiębiorstw, które skorzystają z naszych funduszy, pragniemy stać się solidnym partnerem na ścieżce rozwoju ich biznesu, przyczyniając się przy tym do zwiększenia zamożności i dobrobytu wśród lokalnych społeczności.