Stwórzmy razem

nowy świat

ekonomii społecznej.

Razem działajmy na rzecz inwestowania

w "Gminnych Strefach Rozwoju".

Kandydat na menedżera LPIH GSR

Nazwa stanowiska: Menedżer punktu informacji handlowej.
Miejsce wykonywania pracy: Gmina właściwa dla miejsca zamieszkania kandydata do pracy.

Kto może otrzymać status menedżera LPIH?

Osoby w wieku od 19 do 55 roku życia, które zainteresowane są uzyskaniem udziału w nieodpłatnym programie kształcenia fakultatywnego na statusie studenta menedżera,  lokalnego punktu informacji handlowej SKOGSR. Zatrudnienie otrzyma grupa około 2.500 osób (po minimum jednej osobie na gminę).
Na start w projekcie Kandydat  zobowiązany będzie:
a) rozpocząć studia od października 2024 roku na rekomendowanej uczelni wyższej w Warszawie w systemie zaocznym – (koszty refundowane mogą być przez spółdzielnię socjalną),
b) przystąpić i ukończyć trzy moduły projektu: „Legia Akademicka” (złożenie przysięgi wojskowej, uzyskanie szlifów oficera Wojska Polskiego). Więcej informacji na https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/,
c) złożyć wniosek i uzyskać status uczestnika projektu „Akceleratory Biznesu Studentów”. Bez uzyskania statusu uczestnika projektu ABS nie ma możliwości uzyskania zgody na zatrudnienie w terenowych strukturach SKOGSR. 

Zadania kandydata na menedżera LPIH w gminie.

1.  Zaliczyć (na koszt spółdzielni socjalnej) preselekcyjne szkolenie kandydatów  prowadzone systemem kształcenia na odległość. Szkolenie przeprowadzi wybrana placówka szkoleniowa.
Kandydat może otrzymać (od spółdzielni) promesę kontraktu menedżerskiego.
Ważna informacja: W okresie szkolenia wstępnego musi posiadać swoje niezależne źródło dochodów finansowych. Okres szkolenia nie jest zatrudnieniem na okres „wstępny” czy w innej formie.
Jest to tylko i wyłącznie test kompetencji.
2. Wypełnić i złożyć deklarację przystąpienia do nowej, pozarządowej organizacji studentów jako członek, założyciel tej nowej organizacji studentów. Więcej informacji o planowanej do powołania organizacji zostanie przekazywane kandydatowi na menedżera  po zaliczeniu pierwszej telekonferencji i złożeniu wstępnego zainteresowania uzyskania statusu studenta naszej partnerskich uczelni wyższej.

Wymagania dodatkowe

1.  Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie podstawowym.
2.  Sprawność fizyczna i zdrowy styl życia. Dokonana będzie bezpośrednia weryfikacja stanu faktycznego zdrowia i stanu sprawności fizycznej kandydatów. Z tego powodu osoby z nawet minimalną nadwagą powinny odstąpić od „pomysłu” ubiegania  się o status menedżera LPIH. Kierujemy się zasadą: nie potrafisz zadbać o siebie, nie zadbasz o innych ludzi. Udział w projekcie ABS nie jest rekrutacją do pracy w rozumieniu wytycznych funkcjonujących w Urzędach Pracy i tzw. „rynku pracy”.
3. Cechy psychomotoryczne właściwe dla menedżera zespołów do 9 osób.
4.  Osobowość przywódcy.

Po szkoleniu i nadaniu statusu menadżera LPIH studentowi powierzone zostaną obowiązki:

a) kierownika lokalnej – gminnej placówki Akademickiego Biura Karier,
b) przewodniczącego lokalnego Klubu Obrony Lokalnej,
c) menedżera LPIH – lokalnego punktu informacji handlowej – jednocześnie prezesa jednoosobowego zarządu nowej spółdzielni socjalnej utworzonej przez SKOGSR.

Podstawowe zadania menedżera LPIH jako prezesa jednoosobowego zarządu spółdzielni socjalnej.

1.  Zarządzanie lokalnym Akademickim Biurem Karier powołanym na terenie gminy po 1.10.2024,
2.  Pełnienie zadań menedżera lokalnego punktu informacji handlowej przy spółdzielni socjalnej, w tym: a)  pełnienie zadań monitora analizy i nadzoru wniosków o Dotację Zwrotną,
b)  monitorowanie procesu ustanowienia i rozwoju GSR,
c)  monitorowanie procesu lokowania inwestycji w GSR,
d)  dbanie o rozwój lokalnych inicjatyw biznesowych poprzez kontakt z pomysłodawcami,
e)  współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi.

 Co menedżer LPIH może otrzymać, wypracować sobie sam i przez współpracę z partnerami GSR?

1.  Pracę pełną wyzwań dla ludzi niepokornych, ale potrafiących metodycznie działać.
2.  Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w kontaktach przedstawicieli firm produkcyjnych z całego świata.
3.  Refundację kosztów kształcenia (zdalnie) na dedykowanej polskiej wyższej uczelni.
Należy dodać, że już po zakończeniu szkolenia preselekcyjnego, spółdzielnia socjalna powinna wypracowywać dochody w skali miesiąca przekraczające 16000,- zł . W tym będą środki na wynagrodzenie w ramach kontraktu menedżerskiego pracowniczego oraz inne koszty zakupu narzędzi do świadczenia pracy na rzecz spółdzielni, którą sam będzie autonomicznie zarządzał.
Przykładowe narzędzia opisane są w punktach poniżej a)  firmowy telefon i laptop,
b)  firmowe, nowe auto (Toyota Proace City lub VW Touran).

Funkcjonowanie GSR wiąże się z realizacją programu budownictwa mieszkaniowego (także małe jednorodzinne domki o powierzchni 89 m2 każdy) . Jeden z pierwszych domków może powstać do zamieszkania przez menedżera LPIH.  Realizacja domku w systemie prefabrykacji. Domek stawiany jest w kilka dni i następnie wykańczany według standardowych rozwiązań – powtarzalnych.

Czas trwania kontraktu

Umowa – kontrakt menedżerski pracowniczy zawierana jest na okres studiów. Jeżeli obydwie strony będą zainteresowane przedłużeniem współpracy, Absolwent Uczelni może otrzymać zatrudnienie na terenie firm, które ulokowały się na terenie GSR. Może także powołać firmę z udziałem SKOGSR i uzyskać Dotację Zwrotną dla tej firmy.

Uwaga organizacyjna.
Dla zapewnienia poprawności przeprowadzenia rekrutacji kandydat na menadżera zobowiązany będzie podpisać kontrakt socjalno-edukacyjny z placówką szkoleniową.
Okres preselekcji (test kompetencji) nie jest okresem zatrudnienia na okres próbny. Test kompetencji  zawiera moduł programu zajęć z teorii (łącznie do 20% czasu testu) i najważniejszy  moduł zadań praktycznych.

Wynagrodzenie w okresie tzw. próbnym

Okres testu kompetencji nie jest zatrudnieniem na tzw. okres próbny. W okresie testu i szkolenia nie będą wypłacane studentowi środki pieniężne. Podpisanie kontraktu menedżerskiego może nastąpić w terminie do 7 dni od daty zaliczenia z wynikiem pozytywnym testu kompetencji.

 

Doświadczenie zawodowe

Zawodu menedżera LPIH student – kandydat dopiero nauczy się. Z tego powodu nie należy stresować się brakiem doświadczenia. Praca zdalna pozwoli znaleźć się w wirtualnym zespole. Może zdarzyć się, że członkami Zespołu będą osoby rozsiane po całej Polsce. Praca w formule Home Office jest obecnie bardzo powszechna

Kandydat na menedżera LPIH i studenta wyższej uczelni w Warszawie zobowiązany jest podpisać:
  a)  kontrakt socjalno-edukacyjny, który jest jego zgodą na przeprowadzenie szkolenia. Szkolenie realizowane jest na koszt autoryzowanej placówki szkoleniowej,
  b)  umowę wolontaryjną, która pozwoli kandydatowi na menedżera a jednocześnie studenta z aktualną rejestracją w lokalnym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna kształcąca się, wykonywać zadania przypisane wolontariuszowi w okresie szkolenia preselekcyjnego. Umowa ważna będzie do lutego 2022 roku. Należy spodziewać się, że w okresie tym kandydat na menedżera uzyska z Urzędu Pracy skierowanie na 6 miesięczne szkolenie zawodowe pod nazwą’ Partner Mikro Biznesu”. Dopiero po tym okresie student będzie formalnie zatrudniony na stanowisku menedżera LPIH w gminie.